ÚVOD DO KOTEVNÍ TECHNIKY
V této kapitole naleznete:
1. Určení potřebné délky hmoždinek
2. Způsoby uspořádání hmoždinek
3. Evropské technické schválení
4. Vrtání otvorů
5. Výtažné zkoušky na stavbě

1. URČENÍ POTŘEBNÉ DÉLKY HMOŽDINEK
Správné určení delky hmoždinky je důležitým předpokladem pro dosažení vysoké spolehlivosti ubevnění. Přitom musí být brán zřetel na specifické vlastnosti objektu.

Vyrovnání velkých nerovností na fasádě v důsledku zateplení může vést k použití různých délek hmoždinek.
Výpočet platí také při zapuštěné montáži hmoždinek ejotherm STR U 2G.

2. ZPŮSOBY USPOŘÁDÁNÍ HMOŽDINEK
Správné zpracování je rozhodující pro funkci hmoždinky!
Pozice hmoždinky vychází z kotevního schématu z technické dokumentace dodavatele ETICS. Hmoždinky by měly být zabudovány vždy v oblasti lapícího tmelu, tím výrazně podporují funkci lepeného spoje.

Nejběžnější schémata uspořádání hmoždinek na izolačních deskách formátu:

 

3. EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ
Evropské technické schválení je důkaz o použitelnosti stavebního výrobku ve smyslu Směrnice o stavebních výrobcích 89/106/EHS.

ETA je založena na zkouškách, zkoumání a technickém posouzení prostřednictvím notifikovaných osob, které byly určeny členskými státy EU. Zahrnuje charakteristiky výrobku, které mohou být významné pro splnění zákonných požadavků ve členských státech EU, přičemž mohou existovat různé požadované národní výkonné úrovně. Evropské technické schválení může být požadováno pro stavební výrobky, pro které nejsou (ještě) k dispozici harmonizované normy podle Směrnice o stavebních výrobcích, nebo které se zásadně od harmonizovaných norem liší.

Základem pro posuzování použitelnosti jsou buď směrnice pro schvalování (ETAG), které pro odpovídající oblasti výrobků vystavuje EOTA, nebo speciálně pro jedno schválení určená kritéria pr posouzení (CUAP), odsouhlasená ostatními notifikovanými osobami.

Evropské technické schválení umožňuje výrobci označovat výrobek značkou CE a tím přístup na evropský trh. Označováním CE výrobce potvrzuje, že provedl předepsané postupy posouzení a je zajištěna shoda výrobku s technickým schválením.

Použití mechanického upevnění podle ČSN 73 2901
Mechanické upevnění se navrhuje, nelze li spojením ETICS s podkladem pouze lepením, zajistit spolehlivé přenesení všech působících zatížení do nosné vrstvy podkladu.

Mechanické upevnění je nutné navrhnout v následujících případech:
- podklad je opatřen povrchovou úpravou tvořenou omítkou nebo nátěrovými hmotami (nátěry, nástřiky)
- je-li odchylka rovinnosti podkladu větší než 10 mm/m
- je-li tepelná izolace provedena minerálními deskami s podélnou orientací vláken

Návrh mechanického upevnění podle ČSN 73 2902
Mechanické upevnění ETICS se navrhuje na účinky působících zatížení. Obecně jsou uvažovány účinky vlastní hmotnosti, zatížení větrem a účinky oběmových změn.

V obvyklých případech se provádí pouze návrh a posouzení mechanického upevnění na účinky zatížení větrem. Za obvyklý případ se považují ETICS s charakteristickou plošnou hmotností vnějšího souvrství nejvýše 20 kg/m2. Tepelná izolace musí mít takové mechanické vlastnosti, že je schopná přenést vlastní hmotnost svou smykovou odolností a je s podkladem dostatečně spojena vrstvou lepící hmoty.

Účinky zatížení větrem se stanoví podle ČSN EN 1991-1-4.
Počet hmoždinek pro mechanické upevnění desek tepelné izolace rozměru 0,5x1 m nemá být podle normy nižší než 6 ks/m2. Maximální počet nemá být vyšší než 16 ks/m2, přičemž se doporučuje, aby počet hmoždinek nepřesáhl 12 ks/m2.

4. VRTÁNÍ OTVORŮ
Podle druhu vrtačky přicházejí v úvahu následující způsoby vrtání otvorů:
- vrtání bez příklepu
- vrtání s mechanickým příklepem (vysoké otáčky a malá energie příklepu)
- vrtání s pneumatickým příklepem (nízké otáčky a velká energie příklepu)
Hmoždinky by měly být zabudovány v místě lepícího tmelu, aby přítlak co nejlépe podporoval funkci lepení.

Postup vrtání otvoru je závislý na příslušném podkladu pro kotvení:


KATEGORIE POUŽITÍ
POSTUP VRTÁNÍ
A
Beton
Vrtání s příklepem
B
Plná cihla
Vrtání s příklepem
B
Plná vápenopísková tvárnice
Vrtání s příklepem
B
Plná tvárnice z lehčeného betonu
Vrtání s příklepem
C
Dutinová cihla
Vrtání bez příklepu
C
Děrovaná vápenopísková tvárnice
Vrtání bez příklepu
C
Dutinová tvárnice z lehčeného betonu
Vrtání bez příklepu
D
Mezerovitý lehčený beton
Vrtání bez příklepu
E
Pórobeton
Vrtání bez příklepu

5. VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY NA STAVBĚ

Výtažné zkoušky se provádějí z důvodu zajištění vhodného kotvení kontaktních zateplovacích systémů a vhodného kotvení plochých střech.

Předběžné stanovení počtu kotev dle Eurokódu (ČSN EN 1991-1-4) a ETAG 006 na vyžádání zpracuje příslušný obchodně technický zástupce.

Pro všechny střechy lze dodat statický výpočet kotvení vypracovaný statikem (po dohodě s obchodně technickým zástupcem)

Pro zajištění únosnosti střešních kotev EJOT na daném podkladu bude provedena výtažná zkouška na stavbě podle Přílohy D ETAG 006.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.